Członkowie zespołu

dr hab. Marcin Molenda

Marcin Molenda – doktor habilitowany nauk chemicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik Zespołu Technologii Materiałów i Nanomateriałów, nauczyciel akademicki, a także prezes i współwłaściciel spółki technologicznej MarCelLi Adv Tech Sp. z o.o., powołanej przy współpracy polskiego węzła Wspólnoty Wiedzy i Innowacji InnoEnergy Europejskiego Instytutu Technologicznego - KIC InnoEnergy SE. Autor ponad 110 publikacji naukowych, 13 udzielonych patentów oraz 4 zgłoszeń patentowych, kierownik i wykonawca projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych.

prof. dr hab. Roman Dziembaj

Roman Dziembaj – profesor nauk chemicznych, em. prof. zwycz. UJ i PWSZ w Tarnowie,  dziekan (1999-2002) oraz prodziekan (1982-1984, 1993-1999) Wydziału Chemii UJ, kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej (1989-1994) i Zakładu Technologii Chemicznej (1997-2013). Kierownik Środowiskowego Laboratorium Analiz i Badań Strukturalnych w Krakowie (2005-2013) i Pracowni Analiz Termicznych i Kalorymetrii (1983- 2013) oraz ESCA (1987-2013). Opiekun Naukowego Koła Chemików UJ (1993-2005). Twórca i kierownik zespołów naukowych, Kataliza i Fizykochemia Ciała Stałego II (1984-2005), Kataliza Przemysłowa i Adsorbenty (1997-2005) oraz Technologia Materiałów i Nanomateriałów (2005-2015), realizujących na WCh UJ około 40 projektów badawczo-rozwojowych krajowych i międzynarodowych. Promotor 17 obronionych prac doktorskich (3 w Niemczech), 8 Wychowanków uzyskało stopień dr hab., w tym 3 tytuł profesora. Odbył liczne staże zagraniczne i pracował w charakterze wizytującego profesora, zwłaszcza w Niemczech. Autor i współautor 268 publikacji naukowych i 5 udzielonych patentów. 161 jego publikacji ujętych w bazie Web of Science było cytowane około 3250 razy, a indeks h=31. Członek Komitetu Chemii PAN (1999-2005), Rad Naukowych Instytutu Chemii Przemysłowej (2002-2008), Instytutu Technologii Nafty (2005-2008) i Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej (1997 - ), przewodniczący Rady Naukowej OBR Kauczuku i Tworzyw Winylowych (1998-2008) i ŚLAFiBS (1999 – 2005). Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2001-2007) i Sekcji Chemii Ciała Stałego PTCh (1984-1994), członek Zarządu Głównego 2006-2012) i Komisji Rewizyjnej (2012-2018) PTCh, członek Polskiego Klubu Katalizy (1992 - ) i Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych (2004 - ). Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki technologicznej MarCelLi Adv Tech Sp. z o.o. (2015 -obecnie). Wielokrotnie nagradzany: Nagroda III Wydziału PAN, Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, Laur Jagielloński, 4-krotnie nagrody Ministra, 15-krotnie Rektora UJ i Stypendium Fundacji Humboldta. Za osiągniecia naukowe i w kształceniu kadr naukowych został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Okolicznościowym i Odznaką Honorową PTCh, Członek Honorowy Naukowego Koła Chemików UJ.

dr hab. Dorota Majda

Dorota Majda – doktor habilitowany nauk chemicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, adiunkt w Zakładzie Technologii Chemicznej Wydziału Chemii UJ z oddelegowaniem do pracy w Wydziałowej Pracowni Analiz Termicznych i Kalorymetrii. Główne zainteresowania naukowe związane są przede wszystkim z termoporozymetrią oraz szeroko pojętą analizą termiczną i chemią ciała stałego, zwłaszcza materiałów porowatych.

dr inż. Michał Świętosławski

Michał Świętosławski – doktor nauk chemicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, adiunkt w Zespole Technologii Materiałów i Nanomateriałów. Główne zainteresowania naukowe związane są z systemami magazynowania energii oraz z technologią nanomateriałów i nanokompozytów elektrodowych do zastosowań w ogniwach litowych (Li-ion).

dr Monika Bakierska

Monika Bakierska – doktor nauk chemicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwentka anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich "Społeczeństwo - Technologie – Środowisko” prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim i współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, asystent w Zespole Technologii Materiałów i Nanomateriałów Zakładu Technologii Chemicznej Wydziału Chemii UJ. Główne zainteresowania naukowe to: chemia oraz technologia materiałów i nanomateriałów, systemy magazynowania energii ze szczególnym uwzględnieniem akumulatorów litowych (Li-ion).

mgr Joanna Pacek

Joanna Pacek – doktorantka w Zespole Technologii Materiałów i Nanomateriałów, w Zakładzie Technologii Chemicznej Wydziału Chemii UJ. W pracy naukowej zajmuje się badaniami innowacyjnych, nanokompozytowych materiałów katodowych o podwyższonych parametrach użytkowych do bezpiecznych akumulatorów litowych (Li-ion).

mgr inż. Marcelina Lis

Marcelina Lis – doktorantka w Zespole Technologii Materiałów i Nanomateriałów, w Zakładzie Technologii Chemicznej Wydziału Chemii UJ. Aktywność naukowa koncentruje się głównie wokół zagadnień związanych z poszukiwaniem nowych rozwiązań procesowych funkcjonalizujących właściwości materiałów anodowych dla ich efektywnego zastosowania w ogniwach Li-ion.

mgr Krystian Chudzik

Krystian Chudzik – doktorant w Zespole Technologii Materiałów i Nanomateriałów, w Zakładzie Technologii Chemicznej Wydziału Chemii UJ. Tematem pracy naukowej są badania nad funkcjonalizacją modyfikowanych materiałów spinelowych jako materiałów katodowych do akumulatorów litowych (Li-ion) o poprawionych właściwościach użytkowych oraz do ogniw litowych o wysokiej mocy.

mgr Weronika Marszałowicz

Weronika Marszałowicz – doktorantka w Zespole Technologii Materiałów i Nanomateriałów, w Zakładzie Technologii Chemicznej Wydziału Chemii UJ. Główne zainteresowania naukowe to: systemy magazynowania energii (akumulatory litowe), materiały katodowe zawierające mangan, w szczególności ich zachowanie w kontakcie z elektrolitem oraz podczas pracy elektrochemicznej w ogniwach.