Aktualności

Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów (ZTMiN) działa w ramach Zakładu Technologii Chemicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego głównym przedmiotem badań, już od niemal dwóch dekad, są nanomateriały i nanokompozyty do systemów magazynowania i przetwarzania energii. Prace prowadzone w zespole skupiają się na opracowaniu nowych technologii wytwarzania i modyfikacji zaawansowanych materiałów funkcjonalnych do akumulatorów Li-ion oraz superkondensatorów. Zarówno materiały, jak i procesy ich wytwarzania projektowane są zgodnie z zasadami zielonej chemii z uwzględnieniem ich stosowalności w wielkoskalowych produkcjach przemysłowych. Prace zespołu związane z materiałami dla energetyki w ostatnich latach realizowane były w ramach badań statutowych oraz projektów badawczych o łącznej kwocie dofinansowania przekraczającej 5 mln złotych. Rezultatami tych prac są liczne artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej jak i inne publikacje naukowe (artykuły pokonferencyjne, rozdziały w książkach, itp.), 14 przyznanych patentów (12 międzynarodowych i 2 krajowe), 10 zgłoszeń patentowych (9 międzynarodowych i 1 krajowe), kilka nagród międzynarodowych i krajowych za działalność wynalazczą i jedno wdrożenie realizowane przez spółkę typu spin-off, której założycielem jest kierownik ZTMiN (dr hab. Marcin Molenda, prof. UJ) – MarCelLi Adv Tech Sp. z o.o..

Zespół obecnie liczy czterech pracowników naukowych oraz czterech doktorantów, którzy wspólnie realizują prace badawcze nad pięcioma głównymi ścieżkami tematycznymi w obszarze magazynowania energii, prowadząc współpracę z podmiotami przemysłowymi oraz wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi.